Richie in full action, with our new scrum machine
Richie in full action, with our new scrum machine

(eng)

1/ We got a new scrum machine, home made by our active member Julius. What’s the added value for having such tool to train ?

Most important value is SAFETY.
Scrummaging for all players new and experienced can be unsafe if incorrect body position and technique are used.
Scrum machine allows correction of technique in safe environment.
Machine lacks dynamic movement but it’s stability allows players to practice without twisting & transitional forces against scrummaging players.
Once good technique is achieved, strength training can be achieved by moving scrummaging machine along.

Next important attribute is TIMING.
All Black forwards for are not biggest or heaviest pack.
More important attribute is transfer of force in one direction.
This is generally achieved by Timing and Unity of the pack.
Unity is created by the “bind” or tightness of grip of the players.
If you think about air as an analogy . In it’s gaseous state, air can be barely felt (like a light breeze) . But compressed air can be be dangerous, molecules are pushed together under tremendous pressure. Now it can produce massive amount of force.
So players individually cannot produce same amount of force compared to group of players compressed together in scrum. Bind of players must be as strong as possible.
Timing is essential, smaller forward pack which applies force at SAME time will ALWAYS beat bigger scrummaging pack without timing.

To summarise, SAFETY, TECHNIQUE & TIMING is 3 main elements of scrum which scrummaging machine allows players to practice.

2/ We had couple of players willing to learn the line out, what was the main challenge? and how we have solved it?

Most important attribute is SAFETY of player jumping.

Player jumping MUST feel safe and confident in players who are lifting him.
Again good technique is required.

For a new player, it feels strange to be lifted into the air and held up to catch ball all at the same time.

Once player feels safe, this player to focus on catching the ball.

Training we only had Jan to be lifted, it was easy to see he felt confident with experienced lifters.

Repetition and training is only way to build confidence and muscle memory.

By the end of the training, boys had achieved a great lineout catch but also set strong maul, even with Big Max trying to disrupt maul.

3/ Specific drills, handling, tackling, what can bring the Rugby Klub Bratislava to the pure new players?

Good SAFE technique. We can coach progression.
I am able to teach basic techniques from when I was taught as child in New Zealand.
All through my school years, All Black players visited school teaching school children basic techniques.
I have been lucky enough to meet some of greatest players during school visits from Stu Wilson, David Kirk, Michael Jones to watching young kid Jonah Lomu.
Basics do not change at what level you play.
If you’re a new player who wants to play, be safe and have a great time you have come to the right club.

by Richie – RKB trainer, senior team

scruming

(Sk)

1/ Máme nový stroj na tréningy mlynov, ktorú vyhotovil náš aktívny člen Július.Aká je teda pridaná hodnota takéhoto prístroja?

Najdôležitejšou hodnotou takejto veci je bezosporu BEZPEČNOSŤ. Skrumáž v mlyne nemusí byť vôbec bezpečná ani pre skúsených či začiatočníkov ak nie je telo vo vhodnej pozícii a nepoužíva sa správna technika.

Tento “mlynársky” prístroj dovolí počas tréningov poopravovať techniku v bezpečnom prostredí. Nedostatkom prístroja je síce jeho nemožnosť dynamického pohybu, ale na strane druhej jeho stabilita dovoľuje získať prax bez zbytočných vykrúcaní tela a rôznych prechodných pohybov proti mlynárom.

Keď sa dosiahne stav,že bude dobrá technika, silový tréning sa môže potom trénovať tlačením prístroja.

Ďalším dôležitým atribútom je NAČASOVANIE. All Blacks – ich rojníci nepatria medzi najväčších a najťažších. Dôležitejším atribútom je prevod sily jedným smerom. Toho sa dá dosiahnúť načasovaním a jednotou celku. Jednota sa dosiahne “viazaním” alebo tesnosťou,priliehaním uchopenia celku hráčmi.

Ak teda máte na mysli ťah ako analógiu.Vo svojej plynulosti tento ťah-vzduch sotva pocítite ako ľahká bríza. Ale stlačený ťah-vzduch môže byť aj nebezpečný, keď sú molekuly spoločne tlačené obrovitánskym tlakom.

Teraz môže vytvoriť masívne množstvo sily. Takže hráči hrajúci individuálne nemôžu a ani nevedia vyprodukovať to isté množstvo sily, ako keď sa vyprodukuje spoločne v mlyne.

Viazanie hráčov preto musí byť čo najsilnejšie. Načasovanie je nevyhnutné, menší celok rojníkov ,kktorý tak vyprodukuje silu v rovnakom čase, VŽDY porazí aj väčší roj, ktorý nie je časovo zladený. Suma sumárum zhrnuté, BEZPEČNOSŤ, TECHNIKA a NAČASOVANIE sú 3 hlavné elementy v mlyne, ktoré sa dajú na tomto prístroji nacvičiť.

2/ mali sme niekoľko hráčov, ktorí sa chceli podučiť v “line outoch” , čo sa tu pokladalo za hlavnú výzvu?A ako sa to nakoniec poriešilo?

Najdôležitejším atribútom je BBEZPEČNOSŤ skákajúceho hráča.

Skáčuci hráč sa MUSÍ citiť bezpečne a dôverovať spoluhráčom, ktorí ho zdvíhajú nahor. A opäť platí pravodlo správne prevedenej techniky, ktoré sa požaduje. Pre nového hráča to môže byť čudný pocit byť zdvihnutý nahor a v rovnakom čase chytať šišku-loptu. Ak sa už raz hráč cíti bezpečne tak sa už len sústredí na chytanie šišky-lopty. Na tréningu sme mali len jedného takého, Jána a bolo veru vidieť, že so skúsenými hráčmi mal pocit isity, keď ho zdvíhali nahor.

Opakovanie a tréning sú jediným spôsobom ako vybudovať pocit istoty a svalovej pamäte. Na konci tréningu chalani dosiahli skvelý “lineout” aj chytením a takisto silný “maul”, dokonca aj keď Veľký Max sa pokúsil tento maul narušiť a pretrhnúť.

3, špecifické drily, spracovanie, skládky ,čo môže priniesť do RKB nových čistých hráčov?

Dobrá BEZPEČNÁ technika. Vieme naučiť postupu,rozvoju. Viem naučiť základné techniky ako som sa ich naučil ako dieťa na Novom Zélande. Počas celej mojej školskej dochádzky hráči All Blacks navštevovali školu a učili deti správnej základnej technike.

Vždy som bol veľmi šťastný, že som počas školy stretol skvelých hráčov od Stu Wilsona,Davida Kirka,Michaela Jonesa až po mladého Jonaha Lomu. Základy sa nemenia nezáležiac na akej úrovni hrávate. Ak si nový hráč, ktorý chce hrať, byť v bezpečí a skvelo sa cítiť, treba treba prísť do správneho klubu.