Vienna Celtic Rugby Club pozval bratislavský rugby a trnavský rugby klub na posilnenie svojho rýchlo rastúceho tímu. Vďaka Barbare som bol rád, že som sa stretol s Diegom a zdieľal svoju energiu s tímom U12, ktorý vybojoval v histórii dva zápasy z troch, pričom posledný zápas bol veľmi kontroverzný, keď Stade de Vienne zmenil celý tím na konci prvej časti.

U10 boli fantastickí s niekoľkými tvrdými pokusmi a potrebujú zlepšiť svoju kohéziu a prihrávky. Samozrejme, bol to ich súťažný deň na tak krásnom mieste na ihrisku RC Donau.

U14 hrali v zmiešanom tíme proti RC Donau , skúsenejším hráčom, ale napriek tejto porážke tím Celtic Wien ukázal neuveriteľný tímový duch .

Zápas U16 bol najzábavnejší zápas juniorov, ktorý sa hral na plnom ihrisku rovnako ako u dospelých. Bol to aj historický zápas pre Celtic Viena, Bratislavu aj Trnavu, ktorí debutovali v XV (pätnástkovom) zápasoe. Hrali proti RC Donau ,ktorý disponoval starším hráčskym kádrom kategórie U16. Celtic tu preukázali skvelé schopnosti v útoku a obrane, ale nedokázali si zabezpečiť šišku-loptu v niekoľkých akciách, aby bola nebezpečnejší.

Bol to nádherný deň pre naše deti a rodičov a ďakujeme rakúskemu zväzu za túto príležitosť, rovnako ako Stiigovi, manažérovi RC Donau za jeho odhodlanie.

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Tomas K. – player U16
Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Juniors U10 – mini rugby
Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Juniors U12 with two historical victories
Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Juniors U14
Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Juniors U16

The Vienna Celtic Rugby Club has invited Bratislava rugby and Trnava rugby to reinforce their fast growing squad. Leading by Barbara, I was pleased to meet Diego, sharing his energy to the U12 squad who has made history winning two matches on three, with the last match  very controversy when Stade de Vienne has changed the whole squad at the end of the first period.

The U10 were fantastic with couple of hard tries, and need to improve their cohesion and pass skills. For sure, it made their day competing on such beautiful place at the RC Donau pitch.

The U14 has played in a mixed team against RC Donau and more experienced players, but the squad of Celtic Vienna showed incredible team spirit, despite that defeat.

The U16 was the most entertaining match of the juniors, played on a full pitch, as the adults. It was also a history match for Celtic Vienna, Bratislava and Trnava who made their debut with a XV match. Playing against the RC Donau with older player into the category U16, the Celtic group showed great skills in attack and defense, but was not able to secure the ball in couple of actions to be more dangerous.

It was a beautiful day for our children and parents, and thanks the Austrian Union for this opportunity, as well Stiig, manager of the RC Donau for his commitment.

Charlie


Es war ein großartiges Turnier. Glücklich, die Sonne zu haben, haben unsere Kinder in allen Wettbewerben gespielt.

Als Trainer freue ich mich für diese Gelegenheit. Es ist der Beginn einer guten Zusammenarbeit.

Danke fur Toni, Barbara, Diego, und andere Leute, die an diesem Ereignis teilgenommen haben.

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Lukas, a new player starting straight away a XV match

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Player from Trnava, possibly the best of the U12
Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Chris full of energy through the defense of Stade de Vienne
Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Teo fighting for the ball
Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Daniel, son of our rugby school trainer Guy B.

 

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko Wien Vienna rugby
Simon the most powerful U10 of that day with massive tackles