“Počas minulého víkendu sa uskutočnilo záverečné sústredenie juniorskej reprezentácie, ktoré prebiehalo v českej metropole Praha. Trénerská dvojica Kubala – Krützner mala na sústredení pripravených 25 hráčov. Všetci nastúpili a zasiahli do hry v nedeľňajšom zápase.

V sobotu v dopoludňajších hodinách chlapci na ihrisku RC Praga Praha na tréningu dolaďovali herný systém. Po výdatnom obede sa presunuli do Edenu, kde zhliadli zápas českej najvyššej súťaže TOP 6, medzi domácou Sláviou a Pragovkou. Tá v stretnutí zvíťazila 23:12. Po zápase prišli pozdraviť naše nádeje seniorskí reprezentanti SR, ktorí nastúpili v tomto stretnutí za oba celky. Na večer bola naplánovaná prehliadka centra hlavného mesta Česka, ktorú si naši mladíci užili.

V nedeľu od 10.00 sa odohral na ihrisku Pragovky posledný zápas pred európskym šampionátom, ktorý bol poňatý ako generálka na majstrovstvá juniorskej kategórie v Piešťanoch. Naša osemnástka vyzvala na testzápas rovesníkov z RC Petrovice, ktorí boli doplnení o pár hráčov z RC Praga a RC Sparta Praha, takže by sa dalo hovoriť o nejakom spoločenstve výberu Prahy.

Chvíľu po desiatej hlavná rozhodkyňa stretnutia, Hanka Erika Radochová, zahájila zápas. Celé stretnutie bolo z nášho pohľadu celkom vyrovnané, aj keď sme mali trochu viac z hry. V niektorých časových úsekoch bola radosť pozerať na zápas a v niektorých, ako hovoria bratia Česi, to bola pekná holomajzna. Chlapcov musíme pochváliť, že hrali s maximálnym nasadením a dodržiavali herný systém. Na druhú stranu nám robili problém štandardky ako auty a mlyny, keď sa z našich výhod stávali nevýhody. Dvakrát počas pár minút sme prehrali vlastný mlyn v našom obrannom území a následne sme z toho inkasovali. Náš aut sme dokázali vyhrať snáď len dvakrát, buď nám ho súperova prvá veža dokázala vyskákať, alebo sme šišku hodili krivo. Týchto chýb sa musíme na majstrovstvách vyvarovať a zapracovať ešte na nich.

Pozitívom stretnutia bola dobrá organizácia hry, ako aj pochopenie jednoduchého herného systému, ktorý nám celkom vychádzal, keď sme ho predvádzali na ihrisku a dokázali sme s ním spraviť väčšie problémy súperovej obrane. Po 70 minútach sa skóre zastavilo na čísle 43:26 a naši juniori mohli osláviť ďalšie víťazstvo nad asi najsilnejším súperom v príprave.

Body SR: Jandouš 5, Regec 5, Jurík 5+2, Machytka 10, Wardas 5, Macháč 5+2+2+2.

Reprezentovali: Dávid Koštial, Marek Bazger, Lukáš Šefár, Braňo Hauptvogel, Jakub Štefanák, Jakub Augustín, Martin Urbánek, Michal Šuták, Dominik Wardas, Matúš Macháč, Lukáš Regec, Filip Bobek, Tomáš Augustín, Martin Machytka, Viktor Baláž, Martin Ježo, Albert Hadnagy, Dávid Brešták, Marek Jandouš, Denis Jurík, Nicolas Atcheson, Andrej Germič, Kostja Lesko, Ján Banas, Adam Štefanka.

Realizačný tím: Vladimír Kubala, Eduard Krützner, Filip Kráľ, Ján Čermák.

Touto cestou by som chcel poďakovať našim hráčom a popriať im veľa šťastia na šampionáte.

Tiež ďakujem súperovi z RC Petrovice za dobrú hru a RC Praga Praha za poskytnutie ihriska, zázemia a výbornú stravu počas sústredenia. Vďaka patrí aj naším fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť do Prahy.

V neposlednom rade patrí vďaka všetkým naším partnerom, bez ktorých by sme nevedeli napredovať.”

Slovak Rugby Union

 

“Last weekend was held the final concentration of the junior national team, which took place in the Czech capital Prague. Coaching pair Kubala – Krützner be ready for training camp 25 players. Everyone boarded and hit into play in Sunday’s match.

On Saturday morning the boys went on the field RC Praga Prague in training tweaked gameplay. After a hearty lunch moved to Eden, where they have watched the match Czech top league TOP 6, between domestic and Slávia Pragovka. He prevailed in the match 23:12. After the match came to greet our hopes senior representatives of the Slovak Republic, who entered at this meeting for both teams. On the evening he was scheduled tour of the city the capital of the Czech Republic, which our teenagers enjoyed.

On Sunday from 10.00 am took place on the field Pragovka last match before the European Championship, which was conceived as a test rehearsal for the championship junior category in Piestany. Our eighteen invited to testzápas peers from RC Petrovice who were supplemented by a few players from RC RC Prague and Sparta Prague,.

While after the tenth meeting of the main The judge, Hank Erika Radochová, started the match. The whole event was in our view quite balanced. In some periods of time was a pleasure to watch the match and in some, they say brothers Czechs, it was pretty holomajzna. Boys we boast that playing with maximum commitment and respected gaming system. On the other hand we did mistakes when they became of our advantages disadvantages. Twice within a few minutes we lost our own mill in the defense area and then we conceded from it. We managed to win perhaps only twice, either us by opponent’s first tower was able to pop donut or we threw falsely. These errors we need to avoid championships and even incorporate them.

A positive aspect of the meeting was a good organization and understanding of simple gaming system, which we completely relied when we regaled him on the field, and we were able to do it bigger problems down defense. After 70 minutes, the score stopped at the number 43:26 and our juniors could celebrate another victory over probably the strongest opponent in preparation.

SR Score: 5 Jandouš, Regec 5, Jurík 5 + 2, 10 Machytka, Ward 5, Macháč 5 +2 +2 +2.

Represented: Dávid Koštial, Marek Bazger, Lukáš Šefár, Braňo Hauptvogel, Jakub Štefanák, Jakub Augustín, Martin Urbánek, Michal Šuták, Dominic Ward, Matúš Macháč, Lukáš Regec, Filip Bobek, Thomas Augustine Martin Machytka, Viktor Baláž Martin Ježo. Albert Hadnagy, Dávid Brešták, Marek Jandouš, Denis Jurík, Nicolas Atcheson, Andrej Germič, Kostja Lesko, Ján Banas, Adam Štefanka.

Executive team: Vladimír Kubala, Eduard Krützner, Filip Kráľ, Ján Čermák.

This way I would like to thank our players and wish them good luck in the championship.

Also thank opponent of RC Petrovice a good game and RC Praga Prague for providing the field, background and excellent meals during camps. Thanks also to our fans who came to support us in Prague.

Finally, thanks to all our partners, without whom we could not move forward.”

Slovak Rugby Union

 

SRU ZÁVEREČNÉ SÚSTREDENIE REPREZENTÁCIE JUNIOROV V PRAHE + TEST ZÁPAS – original content