http://www.dailymotion.com/playlist/x4100a_CharlieJohnsonLand_rugby-klub-bratislava/1#video=x4t8hv0

Sleduješ nás na facebooku alebo na webe či Dailymotion?
Možnože odhalíš, že rugby je veľmi zábavný šport a ty si spokojný ako divák.
Ale moment….prečo sa nestať sám hráčom rugby?

V Rugby Klub Bratislava máme sekciu, ktorá sa venuje začiatočníkom a tí hrávajú spolu-medzi sebou. V krátkom časovom úseku je možnosť sa posunúť na strednú úroveň, alebo aj na veľmi pokročilú.

Hocikedy môžete vychutnať klubovú kultúru a pre tých súťaživejších je možnosť posunúť sa ďalej hraním rôznych súťažných hier. Vítaný je každý , bez vekového obmedzenia , hociakej kondičnej úrovne, začiatočníci, muži,ženy,dievčatá či chlapci. Nie je tu diskriminácia a rešpektujeme výber ohľadom rodiny, práce ,priteľov atd.

http://www.dailymotion.com/playlist/x4100a_CharlieJohnsonLand_rugby-klub-bratislava/1#video=x4t8hv0


Is it necessary to be massive for playing rugby? Absolutely not

Are you following us on Facebook, via our Website or Dailymotion? 

You may finthe rugby very entertaining and are satisfied to be a spectator. 

But wait a minute… why not become a rugby player yourself? 

In Rugby Klub Bratislava, we have a section dedicated to the beginners and with beginners. In a short space of time there would be a possibility to move to a medium level or expert level.

In any case, you can enjoy the rugby club culture or for the more competitive you can go forward to playing in competitive games. Every is welcome, any age, any fitness level, beginners, men, women, girls and boys.There is no discrimination and we respect choices made regarding work, family, friends and others. Most people hesitate to try rugby as they afraid to stand alone, to look stupid in front of the group or are not in a good shape to practice this sport. I can tell you we are a friendly team focused on the development of the our players, patient enough to provide you with the full support that you need and we will have a rugby academy session to explain you step by step all the rules specific to this complicated sport. 

James – Director of RKB

output_SxdZ3L

output_kvKHWo