Ľubomír Pajtáš

1/ Ľubo, mohol by si sa prosím v krátkosti predstaviť?

Som 28-ročný rodený Bratislavčan, ktorý miluje cestovanie po svete a spoznávanie nových vecí, čiže taký zrkadlový obraz viacerým členom tímu, ktorí sú zo zahraničia a teraz spoznávajú pracovne či študijne Slovensko. Povolaním som management konzultant, čiže väčšinu dňa trávim pomáhaním bankám a iným finančným inštitúciám zlepšovať ich systémy a procesy, prípadne ich nahrádzať za nové. Vo voľnom čase sa venujem svojej manželke, spoločenským hrám, cestovaniu, sebarozvoju, hre na husle a gitaru, lyžovaniu a od tohto roka aj rugby.

2/ Čo Ťa priviedlo k rugby v Rugby Klube Bratislava?

Dostal som sa k nemu viac menej náhodne. O existencií rugby som ešte začiatkom roka som mal iba slabé tušenie a nevedel som čím sa líši od amerického futbalu. Niekedy vo februári som sedel s kamarátmi v podniku, popíjal pivo a v televízií bol pustený zápas rugby. Zapozeral som sa a zaujalo ma to. V porovnaní s americkým futbalom, mi rugby prišlo oveľa dynamickejšie. Keď som o pár mesiacov neskôr čítal vo firemnom newsletri informáciou o možnosti zúčastniť sa rugby tréningu, neváhal som, nakoľko som v tom období cítil potrebu začať sa fyzicky niečomu venovať. Pozrel som si pred tým narýchlo len pár videí s pravidlami.

3/ Máš nejaké predchádzajúce skúsenosti s kontaktnými športami, alebo crossfitom?

Posledné roky som vďaka sedavej práci trochu zdrevenel, ale vždy som sa snažil venovať nejakému športu. Každú zimu trávim čo najviac času na lyžiach, ideálne v hlbokom prašane, od strednej som hrával volejbal a plážový volejbal a ako jeden z prvých na Slovensku som prepadol parkouru. Rád sa pridám na akúkoľvek fyzickú aktivitu, no doteraz to nikdy nebol kontaktný šport.

4/ Iba pár tréningov a už si nastúpil na svoj prvý zápas proti Madridu, najväčšiemu klubu v Španielsku. Aké boli Tvoje pocity po zápase, okrem našej veľkej porážky?

Keď som kamarátom pred zápasom vravel, že ideme hrať s Madridom, mysleli si že zle počuli. Nikto nechcel uveriť, že tím zo Španielska si príde zahrať do Bratislavy priateľský zápas. Pre mňa to po 4 tréningoch bola veľká česť môcť tiež nastúpiť. Ešte som poriadne ani nepoznal pravidlá, videl iba pár záznamov zápasov a kopačky som si kúpil deň pred zápasom. Nevedel som čo presne od toho čakať, no pocity po zápase boli výborné. Na skúsenom Madridskom tíme som videl kam sa môžeme posunúť, ako tlačiť hru dopredu, ako hrať s poriadnym nasadením, no stále pri tom prejavovať rešpekt a úctu súperovi. Prehru som v podstate vôbec nevnímal negatívne. Medzi tímami vládla naozaj veľmi priateľská atmosféra.

5/ Čo by si odporučil potenciálnym novým hráčom, ktorí váhajú či vyskúšať rugby?

Netreba váhať a treba prísť. Keď už nič iné, tak aspoň pozrieť sa na tréning, v ideálnom prípade sa ho rovno zúčastniť. Nič za to nedáte a možno vás rugby prekvapí a nadchne. Mne sa na ňom zapáčilo, že precvičí komplet celé telo – po prvom tréningu som si cítil aj svaly, o ktorých som nevedel, že existujú. V Rugby Klube Bratislava je medzinárodné zloženie hráčov s rôznou úrovňou skúseností – od začiatočníkov ako ja po skúsených hráčov, ktorí hrávali rugby roky vo svojej domovine a teraz sa mu venujú aj na Slovensku. Treba si to prísť aspoň raz vyskúšať – či ste svalnáč, alebo atlét, v nejakej pozícií v tíme sa určite nájdete.

Ľubomír Pajtáš


 

1/ Dear Lubo, could you please introduce shortly yourself?

I’m 28-years old guy born and raised in Bratislava, who loves traveling around the World and discovering new thing, so kind of mirror image to some of the team members that are foreigners discovering Slovakia now due to study or work assignment here. Professionally I’m management consultant, so I spend most of the day by helping banks and other financial institutions improving their systems and processes, or replacing them with new ones. I like to spend my spare time with my wife, playing board games, traveling, self-improving, playing violin and guitar, skiing and recently also playing rugby.

2/ What did bring you to rugby in Rugby Klub Bratislava?

I got to it more or less by an accident. I had only faint idea about existence of rugby at the beginning of this year and I didn’t know what is the difference compared to American football. Sometime in February I was sitting with my friends in the pub, drinking beer and there was rugby match on the TV. I started to watch and it caught my attention. I found it much more dynamic compared to American football. When I was reading in company newsletter, few months later, that we have a chance to attend a rugby training, I didn’t hesitate, as in that time I felt a need to start some regular physical activity. I only watched few videos with game rules before joining in.

3/ Any experiences in contact sport, or crossfit before?

Due to the sitting kind of job my muscles got a little languish in last few years, but I always tried to practice some kind of sport. Each winter I spend as much time as possible skiing, preferably in deep powder, since high school I have been playing volleyball and beach volley and as one of the first in Slovakia I started with parkour. I like to take part in any physical activity, but until now it was never any kind of contact sport.

4/ Few trainings only and you first match against Madrid, the biggest club in Spain? What was your feelings after that, beyond our big defeat?

When I was telling my friends before the match, that we are going to play against Madrid, they thought they just misheard. No one wanted to believe that Spanish team will come to Bratislava for a friendly match. After only 4 trainings it was a great honor for me to be able to participate. I didn’t even know the complete rules, I only saw few recordings of matches and I bought my cleats day before the match. I didn’t know what exactly to expect, but feelings after the match were great. On experienced Madrid team I could had seen where can we advance, how to push the game forward, how to play with great zeal, but still showing respect and esteem to opponent. I didn’t have much negative feelings about our defeat. There was very friendly atmosphere between the teams.

5/ What could you recommend to a potential new member hesitating to try rugby?

Don’t hesitate and come. At least to see a training, in better case even participate in one. It will not cost you anything and maybe rugby will surprise you and you will fall for it. What I like is that it exercises your whole body – after the first training I felt muscles I didn’t know that exist. In Rugby Klub Bratislava there are people from various countries with various level of skill – from beginners like me to experienced players that played for years in their homeland and now they continue here in Slovakia. You should come to try it at least once – either if you are big bodybuilder, or athletic type, you will find some position in team that will suit you.

Ľubomír Pajtáš – player in RKB