Rugby Bratislava

Pic FB Bratislava vs Zilina Nov 2016

Päť. To je číslo, ktoré bolo dôležitejšie ako skóre nášho zápasu so Žilinou. Päť nových hráčov, ktorí sa postavili na ihrisko na svoj prvý alebo druhý XV zápas a to hneď do súťaže.

Julo, Martin, Mišo, Samo a Lukáš, všetci dokázali, že ak vytrvajú, môže z nich už čoskoro byť pevné slovenské jadro RKB, o ktoré sa bude klub opierať.
Škoda, že začínajú prehrami a samozrejme, každý vie, na čom by mal popracovať. Ale z dlhodobého hľadiska vidno samé pozitíva. Ešte zopár zápasov, viac skúseností a budeme znova valcovať, tak ako minulý rok.

Čo sa týka zvyšku tímu, ani napriek prehre nie je problém hľadať, čo pochváliť.
Ako tím by sme však mali popracovať na komunikácii počas zápasu, pozičnej hre a spolupráci medzi rojom a útokom.

Máme dobré základy, na ktorých sa dá stavať.
Giuseppe a Giacomo určite zasievajú strach do sŕdc súpera, keď sa proti nim rozbehnú. Škoda, že Rišovo zranenie ešte nie je doliečené, keďže jeho skúsenosť bola na ihrisku cítiť. Chris viedol útok a Arthur znova dokázal, prečo ho vybrali do reprezentácie – a hoci v tomto zápase nemali až toľko príležitostí zažiariť, bolo dobré vedieť, že sú tam a dá sa na nich spoľahnúť.

Paľo je veterán tímu a vždy zo seba vydá maximum. Charlie je zas rodený bojovník a dokazuje to na ihrisku každú minútu.

Nesmieme zabudnúť ani na hráčov Trnavy, ktorí nám prišli pomôcť – zvlášť Maxime, ktorého sme si už takmer adoptovali za plnohodnotného člena RKB. Ďalšia vďaka smeruje hráčom Piešťan Filipovi a Števovi, ktorí nastúpili v tomto zápase tiež v čiernom drese.

A keďže moju hru nikto nikdy nepochváli, tak to musím spraviť sám. Hoci som bol na novej pozícii väčšinou stratený, vrcholom zápasu pre mňa bolo, keď sa mi podarilo zastaviť obrovského, gigantického, mega hráča súpera, ktorý sa po rozohratí line-outu nakrátko už rútil smerom k našej päťkovej línii.

Súťažná sezóna sa skončila, užime si zimnú prestávku (individuálny tréning je samozrejme vítaný a odporúčaný) a na jar začneme vyhrávať.

Slavo

**

Analýza

Posledný rugby XV zápas jesene 2016 na Slovensku, na našom ihrisku.

Po tvrdej práci s hľadaním nových hráčov, ktorí by nahradili nemotivovaných cudzincov, RKB nastúpil nový smer predstavením úplných začiatočníkov.

Všetka tvrdá práca z posledných týždňov sa mohla prejaviť počas 80 minútového zápasu s plným kontaktom.

Bez ohľadu na výsledok som bol celkom spokojný. Hra i duch boli v porovnaní s predchádzajúcim zápasom v Piešťanoch lepšie, hoci prehra bola vyššia. Za neefektivitu v obrane sme boli potrestaní troma lacnými päťkami. Celkovo však naša organizácia a štruktúra urobila veľký krok vpred.

Detailne:

Náš mlyn bol celkom dobrý, keďže nábor priniesol inteligentných nových hráčov vo forme. Problémy robil line-out, keďže na posledných tréningoch chýbalo veľa hráčov a nedarí sa každý týždeň trénovať v plnej zostave. Dobré je, že máme dvoch hráčov, ktorí sú schopní vhadzovať a najmenej štyroch skokanov.

Celkovo dobrá disciplína, no problém bol s rešpektovaním 10 m odstupu pri penaltách. Väčšie skúsenosti s ďalšími zápasmi to však odstránia. Dobrý bojovný duch roja, s dobrou a agresívnou obranou a rýchlou podporou v ruckoch. Tréningy, orientované na krátku hru ukázali pozitívny dopad.

Čo sa týka útoku, vynaložená energia priniesla pozitívnu motiváciu. Nesúlad medzi číslom 10 a zvyšnými centrami, spôsobený nedostatkom tréningov z dôvodu profesionálnej vyťaženosti niektorých hráčov. Krídla a zadák boli hráči, ktorí nastúpili na prvý zápas, s dobrým, bojovným duchom a túžbou pohnúť sa dopredu. Na tejto úrovni však nestačí chytiť loptu, treba byť úspešný aj s vysokými kopmi a v obrane – nie je to nikoho vina, len perspektíva, kam sa treba uberať v budúcnosti – učiť sa hraním.

Posledná moja pripomienka k veci,  s ktorou som sa stretol už v minulosti aj v iných kluboch na Slovensku. Keď prehrávame, držíme sa trendu hrať najmä rukami. Hanbíme sa zobrať si tri body z penalty. Lepšie je byť skromný a uspokojiť sa s tým, čo nám pomôže zmenšiť náskok súpera, tri body k trom bodom, ako sa snažiť o nespoľahlivé päťky. Rozhodovanie ovplyvnilo to, že sme mali tím zložený z hráčov troch klubov a nepomáha ani to, že som zároveň tréner i hráč.

Pozývam každého, kto sa chce zapojiť do dobrovoľníckej práce v RKB, aby ma súkromne kontaktoval. Nie je za to žiadna odmena, no je to príležitosť byť súčasťou ragbyovej komunity, priateľskej, ktorá sa rada delí, hovorí viac ako piatimi jazykmi a prináša mnoho národných zvyklostí.

Ešte raz vďaka každému hráčovi, ktorý sa zapája v RKB a oživuje rugby XV na Slovensku

Charlie – hráč -tréner


Five. That is the number that was more important than the score in our match against Zilina. Five new players who entered the pitch to compete in their first or second XV match – no test, right in the competition.

Julo, Martin, Miso, Samo and Lukas, all proved that when they endure, they can develop into players who will be the Slovak core of RKB.

It’s a pity their debuts were the losing ones and for sure everybody knows what he has to work on, but we are in for the long term and as such this is very positive. Few more games, bit more experience and we will be crushing as we did last year.
For the rest of the squad – it’s not difficult to find praising words even with the loss.

Anyway, as a team we have to work on in-game communication, position play and cooperation between the forwards and backs.

We have good foundations on which we can build – Giuseppe and Giacomo are surely sowing fear into the hearts of the opponents when they see them running on them. It’s a pity Riso’s injury is still not healed as his experience is visible on the field. Chris is leading the backs and Arthur once more proved why he was picked up for the national team – and while in the last match our backs didn’t have much opportunities to shine, it was good to have them. Palo is the veteran of the squad and always does his best for a valuable contribution. Charlie is born fighter and proves it every minute on the pitch.

Let’s not forget the Trnava players who came to help us, especially Maxime, who is already almost adopted to be true RKB. Another thanks goes to Piestany players Filip and Stevo who wore the black shirt as well.

And as no one praises my game, I have to do it myself. While I was mostly lost on my new position, the highlight for me was intercepting Zilina’s huge big giant guy close to our try line when they played short line-out.

The competitive season is over, now let’s get a winter rest (individual training is of course welcome and encouraged) and let’s start winning in the spring.

Slavo

**

Analyse

Last Rugby XV match of Autumn 2016 in Slovakia, on our pitch in Bratislava.
Working hard to find new local players, after losing unmotivated foreigners, RKB got a new direction by introducing total real beginners.
All the hard work made for weeks could express itself within a full 80 mn match, with full contacts.

I was pretty satisfied, no matter the score, somehow better gameplay and spirit comparing to the previous match in Piestany, even if the defeat was heavier. We have been punished by three easy tries, due to the lack of efficiency in defense. But globally our structure and organization made a big step forward.
In detail.

Our scrum was quite good, with our new recruitment based on fit and smart new players. Struggling in line out, we have missed plenty of players during the last trainings, and were not able to secure weekly the full line out. Good things we have two players able to throw, and minimum four jumpers in the team.

Good discipline overall, but with we did not precisely respect the 10m distance after a penalty. Better experiences match after match would erase it. Good fighting spirit from the forwards, with big and aggressive defense, and fast quick support during the rucks. The trainings oriented to the short gameplay has shown his positive results on this purpose.

In the backs, a lot of energy spent showing a positive motivation from each of us. Lack of cohesion between number 10 and other centers, due to the fact some players are not able to train enough for professional reasons. Wings and back were with players making their debuts, with also good fighting spirit and the envy to move forward. But at this level of competition, it’s not enough to secure the ball, and being efficient with open high kick and in defense – nobody to blame, only good perspective of development in the future ; learning by doing.

The last objection I will make, faced previously in Slovakia with different clubs. By losing, we follow a trend for playing mainly with hands and feel ashamed to take the three point through a penalty kick. Somehow better to be modest and accept what could be aimed for catching back the leading team, three points by three points, instead unreliable potential tries. Having a mixed team with 3 different clubs affected the decision making, and so far being also player and coach in action doesn’t help to deal with it.

I invite anyone willing to be volunteers in RKB to contact me in private, no revenue given but an opportunity to be part of a rugby community, friendly, share-full, speaking more than five different languages and customs.
Once again, thanks for every players committed with RKB, making the rugby XV alive in Slovakia.

Charlie player – trainer

Rugby Bratislava