Rugby Bratislava

Rugby Bratislava

Rugby klub Bratislava prvý krát počas svojej existencie usporiadal turnaj pre deti v kategórii U12-U14.

V spoluprácii s Rugby Club Spartak Trnava a Rugby Club Slovan Bratislava , sa RKB spojilo spolu s Trnavčanmi aby si zasúťažli proti Slovanu.

Pripravili sme ihrisko na nedeľné popoludnie a skompletizovali sme súťaž pre mládežníkov na Slovensku.Potešili sme sa veľmi nádhernému slnečnému dňu a počasiu všeobecne.
Mládežníci sa seriózne rozcvičili pred zápasom, ktorý viedli vedúci družstiev .

Zúčastnili sa aj rodičia,povzbudzovaním svojích mladých šampiónov a bolo skvelé mať viacej fanúšikov ako iné zápolenia.Detské-mlídežnícke eventy sú veľmi dobrou reklamou na rugby a skvelým spôsobom ako rozvíjať rugby na Slovensku.

Zápas odpískal náš rozhodca z RKB James a mladežníci začali hrať zápas na polovičnom ihrisku. Dva zápasy 8 x 8 minút.Pôsobivý začiatok bol od oboch teamov” Bratislava-Trnava proti Slovanu.Maležníci tvrdo zápasili bez strachu stále bežiac v pohybe.Prvým dojmom pre seniora je, že mladí hráči samozrejme hrajú v krátkej 5metrovej zóne robiacich veľa ruckov a bojujú o každú šišku na zemi. Na druhej strane, ak talentovanejší hráč sa rozhodne hrať širšie a dostane tempo, hra zčne byť zaujúmavejšia a zábavnejšia.

Je to veľa, čo môžu tréneri vylepšiť, aby úroveň stúpala ešte vyššie aje to aj veľka výzva mať vyššie očakávania pre ich dosiahnutie.Benefity mládežníckych tréningov a zápasov sa ukážu neskôr kým hráči získajú postupne kondéciu a zručnosti, viac skúseností a potom sa dostanú na vyššiu úroveň.

Údatnosť a energia výdaná deťmi počas dňa bola veľmi dojemná a verím tomu, že dodala viac motivácie mládežníkom , aby chodili na tréningy. Bez konkrétnych cieľov deti neprekročia svoje limity, ale dúfame že sme im ukázali vyššie ciele, ktoré sú možné. Za spomenutie stoja aj dvaja naši mládežníci- Tomáš a Marek.Bohužiaľ ďalší traja hráči RKB chýbali.

Sme vďační rodičom, ktorí pre svoje deti vybrali práve rugby, takisto všetkým dobrovoľníkom , ktorí nám pomáhali, hlavne trénerom,rozhodcovi a nášmu TV foto reportérovi.

Charlie – tréner RKB
James – rozhodca RKB

Photos FB Rugby turnaj pre deti v Bratislave


The Rugby Klub Bratislava has a tournament for children U12-U14 for the first time in its history. 

With the participation of the Rugby Club Spartak Trnava and the Rugby Club Slovan Bratislava, the RKB made a partnership with Trnava to compete against the Slovan squad. 

We arranged the pitch on Sunday afternoon and finally created a competition for our youths within the Slovak territory, and were lucky enough to get a sunny day and charming weather. 

The youths made a serious warm up before the competition which was guided by the trainers of each club. Parents were around the pitch supporting their little champions and it was pretty amazing to have more fans at this than the other competitions. Children events are a good promotion for the rugby and a great way to develop Slovak rugby. 

The matched was kicked off by our RKB referee James, and the youths started to play rugby on half size rugby pitch. Two matches were planned of two times 8 minutes. Impressive starts from both teams: Bratislava-Trnava vs Slovan. The youths beat and smash with no fear, and keep running nonstop. The first impression as a senior player is obviously the youths play shortly in 5m zone, doing a lot of ruck and fighting for each ball on the ground. On the other hand, when a talented player decides to play wider and get the pace, the gameplay becomes quite interesting and more entertaining. 

 There are a lot of improvement that can be done by the trainers for improving the level of the youths and it is a great challenge to have great expectations like that to achieve. The benefits of the youth’s training and playing will also start to come later then the players are more fit, gain more experience and continue to grow so that they are ready to move to the next age level. 

The bravery and the energy given during that day by the children was pretty impressive and I believe it gave a stronger motivation to our youths for coming to the trainings. Usually without any goals, the children don’t push their limits beyond their expectation but hopefully we have now given them higher expectations as to what is possible. A great mention to our two youths who represent our club: Tomas and Marek. Three RKB players were missing unfortunately. 

 We are grateful to the parents who have chosen the game of rugby for their children, all volunteers who help with this event, especially the trainers, our referee, and our TV photographer reporter.

Charlie – trainer RKB

James – referee RKB