Mohol by si sa nám v krátkosti predstaviť a objasniť tvoju pozíciu v RC Spartak Trnava?
Som Lukáš Koštial. Rugby hrám 5 rokov, pôsobím v najlepšom tíme na svete, ktorým je RC Spartak. Od novej sezóny som spolu s Jánom Székelym trénerom aj hráčom nášho klubu. Mám na starosti kategóriu U15 a zároveň aj Áčko. Popri tom si občasne vyskúšam rugby aj ako rozhodca.

Rugby Spartak začal v prebiehajúcej sezóne novú náborovú kampaň. Boli ste na námestí, kde ste mali informačný panel, rovnako aj na futbalovom štadióne. Ako sa vám darí prilákať nové tváre ?
Áno. V posledných rokoch sme nábor v našom klube podcenili a sústredili sme sa na zvýšenie kvality hráčov, ktorí v klube pôsobili. Ale bez konkurencie a mládeže nejaký výrazný posun nie je možný. Preto sme pred sezónou investovali veľa času. Dostali sme sa hlavne do kontaktu s ľuďmi a nerobili sme nábor len cez internet. Zatiaľ sa nám v tomto smere darí, keď sa nám podarilo prilákať 8 hráčov do 15 rokov, 5 hráčov do 19 a rokov a 3 dospelých. Určite však v nábore budeme pokračovať. Na úspešnom nábore majú veľkú zásluhu Rado Berecz a Mišo Benda.

Je to prvýkrát, čo v Rugby Spartak pôsobia aj mladí hráči od 10 rokov. Ako sa s nimi spolupracuje?
Je to super. Tu nemôžem hľadať iné slovo. Mladíci sú výborná partia, majú veľmi dobrú dochádzku a tým rugby začali skutočne žiť. Už sa medzi nimi aj ukazujú zaujímavé talenty. Verím, že ich príde viac a dokážeme sa pravidelne zúčastňovať turnajov.

V minulej sezóne ste skončili v 7s lige na druhom mieste za Košicami. Aký je váš cieľ do novej sezóny?
Ja osobne chcem každý zápas vyhrávať a neznášam prehry. Práve preto som niekedy na zápasoch príliš emotívny. Ale náš hlavný cieľ je momentálne zapracovať do tímu nových hráčov a zabávať sa rugby. Veď je to najlepšia hra, tak si to treba užiť.

Trnava tiež pôsobí v Respect extralige.Táto súťaž je náročnejšia na integrovanie nových hráčov. Plus v Trnave pôsobí aj viacero hráčov z iných mužstiev. Čo máte v úmysloch v tejto súťaži?
Pre nových sú pätnástky náročné, ale musia si to skúsiť a hrať je tá najlepšia cesta. V poslednom zápase v Bratislave dostal príležitosť nový 18 ročný Alexej Szladicsek a šance sa chopil výborne. Tu musím aj poďakovať RK Bratislava a Charliemu za podporu v zápasoch. On a Giaco s nami hrali takmer všetky zápasy. Medzi našimi klubmi panuje veľmi dobrý vzťah. V tejto súťaži nie je iný cieľ ako užiť si rugby.


Could you introduce us briefly and explain your position in the RC Trnava?
I am Lukáš Koštial. Playing rugby games for five years, I worked in the best team in the world that is Rugby Klub Trnava Spartak. However it’s a new season with Jano coach and player of our club. I am responsible for U15 category and also Áčko. In addition to this, sometimes I try some rugby match as a referee.

Rugby Spartak started the current season in a new recruitment campaign. How do you manage to attract new faces?
In recent years, we recruit for our club and we focused on increasing the quality of players who worked at the club. But without competition and youths some significant progress is not possible. Therefore, before the season, we have invested a lot of time to develop the club. We deal mainly with people and we recruit only through the Internet. Since we are doing in this actions, as we have managed to attract players 8 to 15 years, 5 players and up to 19 years and 3 adults. But certainly in the recruitment we will continue. The successful recruitment had great merit to Rado Berecz and Miso Benda.

It’s the first time in Rugby Spartak attract the young players of 10 years. How is working with them?
It’s great. Here I can not find another word. The youths are a great group, have very good attendance and rugby team begun to really be alive. Already among them they show interesting talents. I believe they will come over and we can regularly participate in tournaments.

Last season, you have finished the rugby 7s league in second place in Kosice. What is your goal for the new season?
I personally want every game to win and I hate losing. That’s why I took sometimes the matches too emotionally. But our main objective is now to incorporate new players into the team and have fun by playing rugby. After all, this is just the best game, so it should be taken as it is.

Trnava is also active in Respect extraliga. This competition is more difficult to integrate new players. Plus in Trnava also it operates a number of players from other teams. What you intend in this competition?
In the last match in Bratislava he had the possibility of a new 18 year old Alexei Szladicsek and took the chance excellently. Here I must also thank RK Bratislava and Charlie for supporting  in our matches. Giacomo has played with us almost all the matches. Between our clubs there is a very good relationship. In this competition, there is no other goal than to enjoy the rugby.

Facebook Rugby Klub Trnava