RKB Bratislava ponúka deťom a juniorom možnosť vyskúšať si šport rugby! Aj keď hra sa môže zdať drsná, je úžasným spôsobom, ako naučiť mladých ľudí a deti tímovej hre a sebakontrole. Na rozdiel od iných športov, pri rugby máte na starosti tím 30 mladých ľudí, v ktorom sa každý jeden z hráčov, tvrdou prácou, učí behať s loptou, podávať ju a brániť. Pre menšie deti sa rugby hrá bez kontaktu, ten sa pridáva až vo vyššom veku. Deti sa tým naučia technike a morálke, ktorú si táto hra vyžaduje.

Trénujeme každú stredu večer na ihrisku na Trnavskej ceste a ponúkame im športové vzdelávanie zábavnou formou v priateľskom kolektíve. Tréning je zameraný nielen na hru, ale aj na celkový rozvoj tela – časť tréningu je venovaná fitnes a rôznym cvičeniam na zvyšovanie kondície. Žiaci sa môžu zdokonaliť aj v jazykoch. Mnohí hráči pochádzajú zo zahraničia a preto komunikujeme okrem slovenčiny aj v anglickom a francúzskom jazyku. Nakoniec, ak pre deti chcete, aby išli von, zabehať si, boli súčasťou kolektívu a užívali si hru, rugby je dobrá voľba!

==

RKB Bratislava offers to kids and juniors the possibility to play a rugby! The game may be rough, but it is an amazing way how young people can learn teamwork and self-restraint. Unlike the other team sport, you have a team of 30 youngsters, in which all players have the same opportunity to run with the ball, pass the ball, and play defence. The little kids are playing rugby as non contact sport first, without tackle until they get older. The children learn techniques and morals the game needs.

We train every Wednesday evening on the pitch in Trnavska cesta and we offer sport education in entertaining way and in friendly team. Training is focused not only on the game, but on the whole body development – part of the training is concentrated on fitness and different techniques for increasing the physical condition. Youngsters might learn foreign languages as well. A lot of players come from abroad and that is why we communicate in English and French besides Slovak.

And since what we want for our kids at a young age is for them to get outside, run around, be a part of something, and enjoy themselves, it seems like rugby is a good choice!

Patrik – Administrator and player of RKB

Rugby Bratislava