RKB privíta v derby prípravnom zápase XV v sobotu 7. decembra Slovan.

Bude to posledný zápas sezóny, ktorá ubehla ako voda.

Okrem toho máme okrem zvyčajných tréningov v stredu a vo štvrtok tréning aj v pondelok. Na potvrdenie účasti nás kontaktujte. Radi by sme sa na zápas pripravili čo najlepšie a dokázali vysokú kvalitu rugby na Slovensku.

Rok 2019 bol pre slovenské rugby zlyhaním, no zároveň skvelou sezónou pre RKB.
Slovenská liga XV sa počas minulej sezóny nedokončila, viacero zápasov bolo z rôznych dôvodov odvolaných. Z môjho subjektívneho pohľadu úroveň kvality v ostatných dvoch rokoch klesla, aj čo sa týka fyzičky, technických zručností či celkovo vízie pre rugby. Zápasy mali zlú kvalitu a neboli atraktívne pre divákov a hra bola skôr v móde prežitia s mlynmi, lineoutmi a tvrdými súbojmi v ruckoch, no ďaleko od úrovne, ktorá by sa nám páčila.

Rugby manažéri na Slovensku robia vynikajúcu prácu: starajú sa o finančné povinnosti, organizujú tréningy a zápasy a starajú sa o komunikáciu. Okrem toho sú medzi nami aj skrytí hrdinovia, ktorí perú dresy, upratujú šatne a podporujú organizáciu – ľudia, o ktorých sa nikdy nedozviete cez online marketing, ktorí nedostávajú medaily, pracujú v úzadí a vďaka ktorým je klubový život možný.

Škoda, že na valné zhromaždenia Slovenskej rugbyovej únie musíme cestovať do zahraničia. Jednak by bolo symbolicky lepšie mať stretnutie na Slovensku, no bolo by to aj pohodlnejšie. RKB by chcelo do manažmentu SRU nominovať niekoľko skúsených ľudí, ak sa brány konečne otvoria. Z môjho uhla pohľadu nie je ani pohodlné, ani výhodné z dlhodobého hľadiska sa spoliehať na ľudí, ktorí žijú ďaleko a nežijú z týždňa na týždeň starosťami slovenského rugby. Bolo to krízové riešenie pred dvoma rokmi, no nastal čas na zmenu; alebo sa môžeme pozerať, ako rugby pomaly ale isto klesá.

rugbyklubbratislava@gmail.com

www.quantior.com

Quantior

Rugby Klub Bratislava 2019 - trening
Rugby Klub Bratislava 2019 – trening
ENG
Rugby news – RKB – December 2019
The RKB will host the Slovan on Saturday 7th December, for a derby test match XV.
It will be already the last match of the year 2019, the year 2019 has just flied like a rocket.
Also, we would have special trainings session on Monday, Wednesday, and Thursday. To confirm the attendance, contact us.
We would like to prepare the derby match the best way and prove the high quality of the rugby in Slovakia.
This year 2019 was a bit a failure for the Slovak rugby in general, however a great season the for the RKB.
Indeed, the Slovak championship XV has failed, last season, to achieve all fixtures planned, with couple of matches dropped for different reasons. Also, on my subjective perspective, the level of rugby has decreased the last 2 years, in term of physical conditions, technical skills, and vision of rugby. Globally the gameplay was poor and not really entertaining for the spectators, more surviving mode with scrum, and line out, and tough contests around the rucks, but far from a rugby champagne as we could love.
The rugby managers in Slovakia do a great job: handling the financial duties, organizing trainings and matches, taking care of the communication. Beside, there are also the hidden heroe for cleaning, tidy up, supporting the organization – those people you will never hear through the fantastic online marketing ; who don’t receive any medal or reward, working in the shade and make the club life possible.
It’s pity we must travel abroad to meet and organize the general assembly of the Slovak Rugby Union, it’s symbolic or course to set a Slovak meeting in Slovakia, but also convenient to set where people live. The RKB would like to nominate some skilled people to the management of the SRU, if gates are finally open. On my consideration, it’s not the most convenient, on a long term development perspective, to rely on members living far away and not involved on weekly basis with troubles of the Slovak rugby. It was eventually an urgent solution two years ago, but it’s now the moment to change things and move forward ; or keep watching the rugby decreasing slowly but surely.
Charlie