1/ Why did you decide to try rugby ? Prečo si sa rozhodol vyskúšať rugby?

Well, It was something new for me and also some kind of challenge. I had some informations before, but they were just from TV when there was some rugby match coverage and from some teachers of English who came from New Zealand. And to tell the truth, they were really crazy about rugby – for some of them it was a kind of “religion” 🙂

Nuž, pre mňa to bolo niečo nové a svojím spôsobom aj určitý druh výzvy. Mal som nejaké informácie aj predtým, ale boli väčšinou z televízie, keď sa vysielal nejaký zápas rugby a potom od niektorých učiteľov angličtiny z Nového Zélandu. Pravdu hovoriac, oni boli do rugby totálne zbláznení – pre niektorých to bolo skoro ako “náboženstvo” 🙂

2/ Why did you decide to stay and keep training ? Prečo si sa rozhodol ostať a trénovať?
I almost  always learned something new here and it is also good to keep fit ……..and great people around, too .

Takmer vždy som sa tu niečo nové naučil a tiež je to skvelý spôsob ako si udržiavať kondičku …..a samozrejme skvelí ľudia okolo.

3/ Will you recommand this club to slovak people ? If yes,why ?  Budeš odporúčať tento klub aj ostatným ľuďom z okolia? Ak áno, prečo?

Yes, I will . I put some posters at work, where there are some people who like sport and maybe they will try rugby, too as something new.
And why? As I mentioned in the question above- good to keep fit, new people and community and rugby itself .

Áno budem. Porozmiestňoval som niekoľko posterov v práci, kde sa nájdu ľudia, ktorí radi športujú a možnože vyskúšajú tiež aj rugby ako niečo nové.
A  prečo? Ako som sa už zmienil hore – dobrá kondička , noví ľudia a komunita a rugby samo o sebe.

4/ After few months engaged in RKB, what did you learn and improve personnaly ? Čo si sa naučil a v čom vylepšil osobne po niekoľkých mesiacoch v RKB?

So, at first new rules and then some new techniques how to play – but still need to be improved and also the cooperation with other people in the team.

Určite najprv nové pravidlá a potom nové spôsoby ako hrať – ale stále je čo vylepšovať a samozrejme spolupráca s ostatnými v teame.

5/ What do you think about rugby gameplay ? And which difficulties did you face ? Čo si myslíš o rugby? A ktorým ťažkostiam si musel čeliť?

Cool game and it is true that it is a game for gemtlemen . And difficulties? Before I used to play handball which is also a conctact game but in a bit different way. So at first the new rules and trying to stop thinking with “handball brain” – f.e: never pass forward (as sometimes I forget about it)   🙂

Skvelá hra a je pravdou, že je to hra gentlemanov . A ťažkosti? Predtým som hrával hádzanú, čo je tiež kontaktný šport, ale troška odlišným spôsobom. Takže najprv to určite boli nové pravidlá a hlavne pokúsiť sa prestať myslieť “hádzanárskou hlavou” – npr. nikdy neprihrávať(nepodávať) dopredu ( na čo niekedy prizabudnem) 🙂

6/ What would you like to improve in RKB ?  Čo by si vylepšil v RKB ?

It is a brand new club, so we will see later what will be necessary to improve .

je to úplne nový klub, takže až neskôr sa ukáže, čo bude treba vylepšovať.

7/ What would you like to say to a potential player, who is afraid to join us ?

Just come and try. If you do not try, you will never know . Do not afraid to join us – we are sportsmen loving this game, we are not fighter bullies seeking conflicts and reasons to hit someone.

Stačí len prísť a vyskúšať. Ak nevyskúšaš, tak nebudeš vedieť . Neboj sa nás – sme športovci, ktorí majú túto hru veľmi radi, nie sme bitkári, ktorí vyhľadávajú konflity a dôvody udrieť si do niekoho.

Rugby Bratislava