Registrácia / Registry

Potrebné dokumenty

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára
 • Sken občianskeho preukazu alebo pasu
 • Vyplnený registračný formulár

Tieto dokumenty slúžia klubu, Slovenskej Rugbyovej Únii a organizácii Svetové Rugby na registráciu všetkých členov. Pomáha nám to získať aj rôzne druhy podpory. Keďže rugby je kontaktný šport,  je nutné mať všeobecné vyšetrenie od doktora. Tieto dokumenty nie sú potrebné pre nováčikov.

Poplatky

 • Mesačné
  • junior 15 eur
  • muži 20 eur

alebo

 • Sezónne (Jan-Jun)
  • junior 45 eur
  • muži 55 eur

Forma platby

 • Osobne na tréningu
 • Prevod, do poznámky napíš svoje meno a priezvisko
  • IBAN SK54 0200 0000 0037 6737 9259 / BIC: SUBASKBX

Needed documents

 • Medical certification to provide from your doctor
 • Scan of your ID (passport, national ID card, foreign police Slovakia)
 • Filled registration form

These documents are for our club, Slovak Rugby Union and World Rugby for registration our players. It helps us to get various types of support. As the rugby is contact sport the medical certification from your doctor is required. These documents are not neccesary for new players.

Fees :

 • Monthly
  • junior 15 eur
  • men 20 eur

or

 • Seasonal fees (Jan-Jun)
  • junior 45 eur
  • muži 55 eur

Form of payment

 • Personally on training
 • Transfer, write your name and surname into comment field:
  • IBAN SK54 0200 0000 0037 6737 9259 / BIC: SUBASKBX
%d bloggers like this: