Na pamiatku môjho priateľa Tonyho Puverle.

Tonyho Puverle som stretol v Septembri 2009, hneď deň po mojom príchode do Bratislavy v rámci jednoročného študentského výmenného programu Erasmus na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Bolo srandovné, že najprv som sa dostal na ihrisko, skôr ako na pôdu univerzity : Život je proste otázkou priorít.

V tom čase som doslovne spamoval schránku bratsilavského rugby klubu Slovan, hladný po hre rugby súťažiac v pre mňa novej krajine. Dostal som odpoveď v štýle” no problem, drž chladnú hlavu,stretnime sa a pokecajme o tom keď sa tu usadíš” .

Hľadajúc najprv rugbyové ihrisko v Novom Meste som dorazil na miesto, kde sa hráva Americký futbal a hneď ma informovali, že klub sa presťahoval na Kalinčiakovu.Samozrejme že som prišiel neskoro na tréning, Tony ma privítal poriadným stiskom ruky spôsobom slušných manierov. Kus ohromného chlapa , ktorý sa usmieval a poskytol mi všetky informácie týkajúce sa nadchádzajúceho domáceho zápasu sa ma zároveň opýtal či som pripravený nastúpiť: “jasnačka, veď preto som tu aj prišiel”.

Deň zápasu s novým teamom, modrá obloha, hrajúc na poste centra. Už si všetky detaily nepamätám, ale iste si nemôžem DENY ,videl som veľmi silný scrum z oboch strán (protivníkom bol český team) . Tony hrajúc na pravej strane prop.číslo 3. Napätie počas 80 minút a vyhrali sme. Všetci hráči boli oveľa viac očarení ako obyčajné porovnávanie k Francúzsku, o niekoľko mesiacov neskôr som pochopil dôležitosť tohto víťazstva pre slovenský team. Tony bol riadne silný hráč , lepšie hrať s ním ako proti ak si chcete zachovať vaše ramená naporiadku. Technicky pokročilý, iste mal rád aj finess a bol by schopný hrať aj semifinále v podmienkách Francúzskej federácie.

1910416_104056046271364_7810865_n

Sezóna pokračovala na jeseň s takmer každým vyplneným weekendom kôli dlhej zimnej prestávke hneď začiatkom zimy. Tony sa venoval “predákom”-forwards, Vlado organizoval skupinu. Čelili sme zraneniam a absenciam a niekedy sme boli doslovne nútení hrať v počte 15 a pol hráča. Nevedno ako, podarilo sa nám prežiť do posledného jesenného zápasu, zasadiac rôzne pochybnosti v hlavách českého teamu počas prvých polčasov každého zápasu, ale kôli chýbajúcim hráčom druhý polčas býval pre nás veľmi ťažký.

Posledný zápas sezóny a celý “mančaft” sa stretol v malom pube za fakultou menežmentu. Slovenskí hráči chceli vidieť a vedieť koľko znesie totálne zničená malá francúzska žaba: priniesli poldecáky na Slivovicu spolu s fľašou pomarančového džúsu.Chcel som džús mixovať kôli lepšej chuti alkoholu , ale rýchlo som si uvedomil, že to je len pre “slabochov” – o niekoľko drinkov neskôr je žaba takmer neschopná chôdze vyslovujúc vety bez nejakého významu – jednoducho uspeli.Posledný obraz Tonyho , ktorý sa mi zachoval bol, ako si sedí von pred pubom hlava proti hlave s Martinom, ukazujúc si, kto je silnejší, tak ako som mal vypité, rovnako som fungoval počas tretieho plčasu aj vo Francúzsku. Skvelé spomienky, skvelá atmosféra, parádna prvá časť rugbyovej sezóny, už hneď tešiac sa na následujúcu.

Jedného večera som dostal od rugby-spoluhráča Dana,blízkeho priateľa Tonyho, správu napísanú po slovensky. Pre mňa ťažké vôbec vtedy niečo po slovensky porozumieť.Po podpore od rodeného hovoriaceho Slováka,spolubývajúceho som sa dozvedel zlú správu a bola ťažko zrozumiteľná a uveriteľná. Na nešťastie nás Tony v decembri 2009 navždy opustil, zanechajúc za sebou veľkú priepasť v našej rugbyovej komunite, vysielajuc mu moju poslednú správu “kedy opäť začneme s tréningami”?

Koniec koncov, Tonyho som poznal len niekoľko mesiacov, ale on demonštroval na sebe takú dávku energie, že na takýchto ľudí sa ťažko zabúda, na ľudí, ktorí majú pozitívny vplyv na druhých, a možmože je toto aj jeden z dôvodov prečo som opäť na Slovensku začínajúc nový rugbyový projekt so Slovákmi. Je dôležité byť dobrým hráčom , ale ešte dôležitejšie je vrátiť, a pokračovať v jeho odkaze. A práve v rámci spomienky na neho, Slovenská rugbyová únia pomenovala po ňom súťaž v sedmičkovom rugby (7s).

Charlie – bývalý Tonyho parťák

This slideshow requires JavaScript.

In memory of my friend Tony Puverle

I’ve met Tony Puverle in September 2009, when I’ve arrived the day after in Bratislava for an Erasmus exchange for a year in Comenius Management Bratislava. The funny fact I went to the rugby pitch before going to the university: life is matter of priority.

At the time, I’ve been spamming the mail box of the Rugby Club Bratislava Slovan, hunger to keep playing rugby in competition in that new country. He answered me something like “no prob, keep it cool, let’s meet and talk about it when you will be settled here”.

Searching firstly in Nove Mesto the rugby pitch as told where are located the American football stadium, I’ve been informed suddenly that the rugby club has moved to Kalinciakova. Arrived late for the training, Tony has shaken firmly my hand welcoming me in polite manners. Massive guy, smiling, and providing me all informations about the next home match, asking me if I would be ready to play: “of course, I came for that”.

Day match with that new team of Bratislava, blue sky, playing center. I don’t remember all details, but for sure I can’t deny I’ve seen a very strong scrum from both side (opponents CZ team). Tony playing right side prop, number 3. Such a suspense for 80 mn and we won. All players were amazed more than usual comparing to France, and few months later I’ve understood the importance of a victory for Slovak team. Also, Tony was such a strong player, better to play with instead against if you wanna keep your shoulders alive. Technically advanced, for sure he had loved fitness and would be able to play in semi-pro conditions comparing to the France federation.

The season continue in Autumn, with a match almost every week end, due to the long break coming early in winter. Tony handling the forwards, Vlado organizing the group. We’ve faced injuries and absences, and sometimes forced to play with only 15 and half players. No matter how, we succeed to survive until the last match of Autumn, putting doubts in heads of the CZ team the first half every match, but due to the lack of players, the second half remained a difficult period for us.

Last match of the season and the whole group met in a small pub behind the University of Management. Slovak players wanted to see a little French frog totally destroyed: they brought glasses for a shoot of Slivovica with a bottle of orange juice. I wanted to mix for a better taste the orange juice with the alcohol and realized quickly this style is reserved for the “faggots” – few drinks later, the frog if barely able to walk and to say non-sense sentences – they succeed. Last pic I have of Tony is seeing him outside of the pub, head against head with Martin, showing who have the most power, as drunk as I was sharing the same culture of the third half as in France. Great memories and great atmosphere, wonderful first part of the rugby season, already looking forward for the next.

One evening, I’ve received a message on FB from Dano rugby player, and a close friend of Tony, written in Slovak. Difficulties for me to understand at this time any word in Slovak. After getting support from a Slovak speaker at my place, the bad news came and hardly understandable or believable. Unfortunately, Tony left us in December 2009, leaving a big gap for our rugby community; pending reply from my last message to him “when would restart the trainings?”.

Finally, I knew only Tony for few months, but he’s demonstrated such an energy, it’s hard to forget this kind of people making positive impact to others ; possibly one of the reason I am back today in Slovakia and starting a new rugby project with Slovak people. Being a good player it’s important, but giving back to the same way is even more important, and to continue his legacy. To remember him, the Slovak Rugby Union set the Slovak rugby 7s to his name.

Charlie – former partner of Tony

Vlado.png

group SLovan 2010.png